Doelgroep

Werknemers met (dreigend) arbeidsverzuim waarbij mentale factoren een rol spelen. Het gaat hier om arbeidsgerelateerde zaken, welke de werknemer/gever belemmeren of kunnen gaan belemmeren in het dagelijks functioneren.

Doel

Advies geven over het te volgen traject na het in kaart brengen van factoren van psychosociale aard die van invloed zijn op het realiseren van werkhervatting/re-integratie. Die factoren zijn onder andere de klachten, de belastbaarheid, de arbeidsbelasting en –omstandigheden van de werknemer, psychosociale factoren en copingstrategieën.

Inhoud

  • Uitgebreid onderzoek naar de mentale beperkingen en mogelijkheden waarbij er beoordeeld wordt of er een mono- of een multidisciplinair traject gestart kan worden.
  • Afstemming verwachting en doelstellingen van cliënt, werkgever, en/of verwijzer
  • Invullen vragenlijsten
  • Intakegesprek
  • Conclusie, prognose en rapportage.

Psychosociale begeleiding kan goed gecombineerd worden met de volgende modules:

  • Een Reconditioneringsprogramma
  • Werkplektraining
  • Diëtiek

Tijdsduur: 2 uur
Contact cliënt : 1 uur

Locatie

Hoflanderweg 83 – 1945 ZD Beverwijk.
Westzijde 174 b – 1506 EK Zaandam

Aanmelding

Door middel van het invullen van een digitaal of schriftelijk aanmeldingsformulier;
De Arbo-intake psychosociale begeleiding wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst van getekende offerte gestart.

Resultaat

Na de Arbo intake psychosociale begeleiding is voor zowel verwijzer als werknemer duidelijk welk traject gevolgd moet worden om te re-integreren en/of om uitval in de toekomst te voorkomen.
De Arbo intake psychosociale begeleiding kan door bedrijfsartsen, re-integratiedeskundigen etc. gebruikt worden als extra expertise, c.q. second opinion.

De rapportage zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van getekende offerte verzonden worden.